II_Bieg_STO-nogi

Przygotowania

72 images

Zdjecia cz I

Zdjęcia Bartek Krupa

232 images

Zdjecia cz II

Zdjęcia Jacek Chmura

420 images

Zdjecia cz III

Zdjęcia Eugeniusz Rosiński

64 images

Zdjecia cz IV

Zdjęcia Wojciech Czaj

274 images

Zdjecia cz V

Zdjęcia Teresa Adamiak

280 images

STO-noga to my!

Zdjęcia: Teresa Adamiak, Karolina Szymczak, Jacek Chmura, Bartek Krupa i Wojciech Czaj. Cała ekipa Kółka foto :-)

118 images